Tilbage

mail dateret 23. februar 2017

Kære Holger Riis

 

Tak for din mail.

 

Der er endnu ikke udarbejdet detailplaner for banen, da projektet endnu er i planlægningsfasen. I løbet af 2017 vil der foregå en detailprojektering af sporets linjeføring, som forventes at være færdig i første kvartal 2018. Der vil derfor først i begyndelsen af 2018 kunne  foreligge detailplaner over de berørte områder.

I løbet af 2018 vil projektet blive yderligere detaljeret, og der vil blive foretaget de nødvendige ekspropriationer.

Anlægsarbejderne kommer til at strække sig over 2019 og 2020. Omlægningen af Lindholm Å forventes udført i 2019.

 

Jeg kan godt forstå bekymringerne hos de berørte husejere, og kan oplyse om følgende mulighed for fremrykket ekspropriation:

 

Efter § 33 i jernbaneloven kan Transportministeren efter anmodning fra ejeren af grunden i særlige tilfælde overtage en ejendom, der berøres særligt indgribende af en projekterings- eller anlægsaktivitet i forbindelse med projekteringen eller anlægget af nye statslige baneanlæg, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer, hvis ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår.  

 

Følgende tre betingelser skal være opfyldt for, at grundejeren får accept af anmodning om overtagelse:

 

1. Ejendommen skal ikke kunne sælges på alm. vilkår.

2. Der skal være helt særlige grunde til at overtage ejendommen før tid for eksempel (ikke udtømmende):

·         Skoleflytning

·         Jobskifte

·         Kritisk sygdom

·         Skilsmisse

·         Risiko for konkurs

3. Ejendommen skal berøres særligt indgribende. Det vil sige:

·         At ejendommen berøres så indgribende, at ejendommen vil blive totaleksproprieret ved de ordinære ekspropriationer.

 

Desværre gælder der særlige forhold for kolonihaver, idet situationen her er, at kommunen ejer grunden og kolonihavelejeren huset. Praksis på området er, at tidligere anmodninger om overtagelser af kolonihaver er blevet afvist, idet det ifølge loven skal være grundejeren, som anmoder om overtagelse.

 

Til din orientering planlægger Banedanmark at afholde et informationsmøde medio 2017. I vil få nærmere information om dette.

 

Har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig.

 

Forslaget er sendt til Trafikministeriet i oktober 2015. Det er nu en regeringsafgørelse om banen skal etableres.

Deltag i debatten

For at sikre, at alle relevante forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark interesserede til at indsende ideer og forslag til det videre arbejde med etablering af en ny bane til Aalborg Lufthavn.

Alle personer, organisationer, myndigheder mv. kan henvende sig til Banedanmark med indsigelser, ideer, spørgsmål og kommentarer. Alle skriftlige henvendelser skal fremsendes, så de er modtaget af Banedanmark senest den 18. december 2013.

Henvendelse kan ske til:

Banedanmark

Ny bane Aalborg Lufthavn

Amerika Plads 15

2100 København Ø

E-mail: aalborglufthavn@bane.dk

Efter høringsperioden behandles alle høringssvar, og de indgår i et kommende høringsnotat.

Læs mere om projektet på Banedanmarks hjemmeside:

www.banedanmark.dk/aalborglufthavn

 

Nyt om banen til Aalborg Lufthavn:


 

Høringsproces

Høring
I en høringsperiode offentliggøres information om projektet på projektets nuværende stadie. Alle har mulighed for at fremkomme med synspunkter.

Alle henvendelser i høringsperioderne registreres og offentliggøres med navn og adresse med mindre andet ønskes. Det vil sige både skriftlige henvendelser i brev eller mail og mundtlige henvendelser i telefon eller til borgermøder.

Alle kommentarer og forslag bliver vurderet og indarbejdet i det omfang, de inden for økonomiske, tekniske eller miljømæssige rammer kan anvendes i projektet.

Idéfase
En idéfase er den første af to offentlige høringer om et stort anlægsprojekt. I denne fase kan alle fremsætte synspunkter og komme med alternative forslag og idéer til, hvad der bør belyses, således at flest mulige hensyn kan indgå i den videre planlægning.

Idéfasen løber fra den 28. oktober 2013 til d. 18. december 2013. Idéfasen er blevet annonceret i lokale dagblade og ugeaviser.

Banedanmark udarbejder efterfølgende en høringsrapport, der beskriver forløbet og resultatet af idéfasen.

Miljøredegørelse
Frem til den anden offentlige høring foretager Banedanmark en indledende projektering af projektet og i den forbindelse bliver, der udarbejdet en miljøredegørelse, der beskriver anlæggets påvirkning af omgivelserne.

I den anden høringsperiode er der atter mulighed for at komme med ændringsforslag og kommentarer til projektet.

Efter den offentlige høring udarbejder Banedanmark en ny høringsrapport, der beskriver de indkomne forslag og kommentarer, og hvorledes Banedanmark forventer at anvende disse i det videre arbejde.

 

http://www.bane.dk/db/filarkiv/15736/Idefaseh%C3%B8ring%20291013.pdf

 

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Den nye bane til Aalborg Lufthavn skal bidrage til et generelt løft af den kollektive trafik i Aalborg-området samt skabe en ny sammenhæng mellem landsdelstrafikken og Aalborg Lufthavn.

Aalborg Lufthavn er en lufthavn i vækst og den nye bane vil støtte denne vækst med direkte forbindelser til Aalborg og Aarhus. Lufthavnen vil blive forbundet med hovedjernbanenettet, og kan derfor få regional- og intercity forbindelser til landets største byer. En ny bane til Aalborg Lufthavn kan således give en attraktiv forbindelse for mange forretnings-, charter og fritidsrejsende fra en stor del af det østlige Jylland.

Med lufthavnsbanen bliver det samtidig muligt at flytte de støjende klargørings- og vendefaciliteter ved Lindholm Station til en placering tæt op lufthavnen. Dette vil løse et støjproblem for beboerne til de nuværende klargøringsfaciliteter.

Bygningen af lufthavnsbanen påbegyndes i 2016 og forventes færdiggjort i 2019.

Oversigt_idefase_web.

Projektet er i offentlig høring fra d. 28 oktober til d. 18 december 2013

Læs om idefasehøringen her.

Fakta

Formål:
Etablere jernbaneforbindelse til Aalborg Lufthavn, der giver mulighed for forbindelse mellem landsdelstrafikken og lufthavnen.

Tidsplan:
VVM processen er påbegyndt og forventes afsluttet i løbet af 2015. Banen detailprojekteres fra 2016 og ventes at stå færdig senest i 2019.

Politisk aftale og økonomi:
I den politiske aftale om "En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv." af 21. marts 2013 er afsat 276 mio. kr. til etablering af den nye baneforbindelse.

 

Idefasehøring

Idefasehøring
Projektets første offentlige høring er en idéfase, der løber fra d. 28 oktober til d. 18 december. Udgangspunktet for høringen er et debatoplæg med projektets overordnede indhold.

Læs debatoplægget her.

Alle henvendelser i høringsperioden bliver registreret, bearbejdet og offentliggjort med navn og adresse med mindre andet er ønsket.

Alle kommentarer og forslag bliver vurderet og indarbejdet i miljøredegørelsen i det omfang, de inden for økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer kan anvendes i projektet. 

 Ny bane til Aalborg Lufthavn

Baggrund

I den politiske aftale ”En ny Storstrømsbro, Holsterbromotorvejen mv.” af 21. marts 2013 blev det aftalt at afsætte penge til etablering af en baneforbindelse til Aalborg Lufthavn.

Aalborg Lufthavn er den tredjestørste lufthavn i Danmark og har stor lokal og regional betydning, både for erhvervslivet og borgerne i Nordjylland. Lufthavnen vil blive forbundet med hovedjernbanenettet, og kan derfor få regional- og intercity forbindelser til landets største byer. En ny bane til Aalborg Lufthavn kan således give en attraktiv forbindelse for mange forretnings-, charter- og fritidsrejsende fra en stor del af det østlige Jylland.

Ved Lindholm station skaber klargørings- og vendefaciliteterne i dag støjproblemer for de omkringliggende boligområder. En ny forbindelse til lufthavnen vil betyde at klargøring/vending fremover flyttes til et egnet sted omkring lufthavnen. Dermed vil de nuværende støjgener, for de nærmeste beboere til klargøringsfaciliteterne, ophøre.

Der er tidligere blevet udført en analyse af forskellige linieføringer til

lufthavnen. Generelt blev følgende løsninger undersøgt:

1. En forlægningsløsning hvor banen føres forbi Aalborg lufthavn og videre mod endestationen i Frederikshavn.

2. En stikbaneløsning hvor banen føres til Aalborg lufthavn, der også vil være endestation for en del af togene.

Analysen viste at rentabiliteten ved en stikbaneløsning var højere end for en forlægningsløsning.

Anlægsbeskrivelse

Den nye bane planlægges udført som en ca. 3 km lang stikbane fra Lindholm station til lufthavnen. Idefasehøring 6 Ny bane til Aalborg Lufthavn

Der tages udgangspunkt i en linieføring fra Lindholm station. Banen føres gennem ”den grønne kile” mellem kolonihaveområderne og via en ny bro over Lindholm Å. Efter ca. 1 kilometer drejer banen mod vest og passerer den nordligste række haver i kolonihaveområdet Åblink, hvor 5-10 kolonihaver berøres i større eller mindre omfang. Thistedvej føres på vejbro over banen, og herefter forløber den videre i kanten af industriområdet og drejer mod nord ind over den sydligste del af lergravssøerne og gennem ”Lindholm Camping”. Frem mod lufthavnen forløber banen langs Lufthavnsvej, til den nye station der placeres parallelt med lufthavnsterminalen. Den nye station ved lufthavnen vil blive en endestation, hvorfra togene kører tilbage mod Lindholm og Aalborg.

En ny station bliver placeret så tæt som muligt på lufthavnsterminalen således at skift mellem tog og fly sker med korte gangveje. Det tilstræbes endvidere at der ikke skabes en unødvendig barriere for fodgængere til parkeringsfaciliteterne samt bil-, taxa- og bustrafik. Linieføringen vil blive tilpasset på baggrund af tekniske og miljømæssige hensyn, når mere detaljerede undersøgelser foreligger. Opstillings- og klargøringsfaciliteter på Lindholm station bliver flyttet til den nye station ved Aalborg Lufthavn

Detailprojektering og udførelse forventes påbegyndt i 2016 og den nye stikbane med station kan stå færdig i 2019.

 

Klagepunkter:

Der vil selvfølgelig opstå mange gener i forbindelse med etableringen af en stikbane.

Du bør også klage, hvis du er utilfreds!